Przekaz reklamowy w kampaniach społecznych

[podrozdział pracy magisterskiej o Kampaniach społecznych]

Kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności reklamowej ma przekaz reklamowy, który wyraża ideę reklamy, czyli treści, która ma być przekazana odbiorcy. Można wymienić kilka charakterystycznych cech dobrego przekazu reklamowego: atrakcyjność, sugestywność, zrozumiałość, zapamiętywalność, zwięzłość, oryginalność, aktualność, dopasowanie do odbiorców oraz zgodność z przepisami prawa i dobrymi obyczajami[1].

Kolejnym omawianym aspektem są granice wolności prowadzenia reklamy oraz odpowiedzialność podmiotów. Przekazywane w reklamach treści określa prawo reklamy. Będąc istotnym elementem systemu komunikowania, opiera się na normach prawa cywilnego, gospodarczego, finansowego, własności intelektualnej[2].

Według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (nowelizacja w 2000 r.) czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: reklama sprzeczna z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami oraz uchybiająca godności człowieka, reklama wprowadzająca w błąd, reklama nierzeczowa, reklama ukryta, reklama uciążliwa, reklama krytyczna.

Ogólne warunki działalności reklamowej dotyczącej tzw. produktów trudnych określa ustawa z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy o języku polskim, zgodnie, z którą zakazana jest reklama:

 • wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu;
 • napojów alkoholowych;
 • usług medycznych i leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza;
 • gier losowych i zakładów wzajemnych, z wyjątkiem gier liczbowych, loterii pieniężnych i fantowych.

Ponadto zabronione są audycje lub inne przekazy zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich, w szczególności zawierające treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony i nadmierny eksponujące przemoc. Prócz tego audycje lub inne przekazy, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich, inne niż te, o których mowa w poprzednim punkcie, nie mogą być rozpowszechniane między godziną 6:00 a 23:00.

Powyższy podrozdział poświęcony był ogólnej wiedzy dotyczącej reklamy. Pokrótce została przedstawiona historia reklamy na przestrzeni lat. Zostały omówione główne pojęcia odnoszące się do reklamy, jak również cele jakie pełni. Oprócz celów zostały omówione również funkcje. Na końcu zostały przedstawione istotne akty prawne, które określają zasady tworzenia i emisji reklam. Natomiast kwestia reklamy społecznej zostanie omówiona w kolejnym podrozdziale.

[1]   Por. R. Nowacki, Reklama, Warszawa 2005, s. 53 – 54.

[2] Zob. B. Fischer, Prawo i etyka mediów, [w:] E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa, Bielsko-Biała 2007, s. 457.

 

Reklamy

Reklama społeczna

Do rozwoju reklamy przyczynił się Johan Gutenberg poprzez wynalezienie druku, a wraz z nim rozpowszechnienie się prasy, która była pierwszym nośnikiem reklam. Największy rozwój reklamy można zauważyć w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. To tam właśnie powstały pierwsze agencje reklamowe. Dziś reklama jest czymś „normalnym”, a odbiorca jest wręcz bombardowany wszelkimi reklamami.

Warto w tym miejscu przedstawić definicję reklamy. W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji reklamy. Każda z nich ujmuje to zjawisko z innego punktu widzenia. Termin „reklama” pochodzi od łacińskiego słowa clamo, clamare. Znaczenie tego tłumaczy się w języku polskim, jako „głośno wołać”, „krzyczeć” lub „świadczyć”. Pierwotnie tak określano sposób zachęcania, praktykowany przez kupców, do odwiedzania kramów czy warsztatów. W języku angielskim, dominującym dzisiaj w świecie reklamy, advertising (od łacińskiego advertere), znaczy mniej więcej to samo – kierowanie uwagi na coś, na kogoś22.

Według Encyklopedii PWN reklama to z języka łacińskiego rodzaj komunikowania perswazyjnego obejmujący techniki i działania podejmowane w celu zwrócenia uwagi na produkt, usługę lub ideę; pierwotną funkcją reklamy było udzielanie informacji o towarach i źródłach zakupu; obecnie reklama spełnia funkcje: prezentacji, kształtowania popytu, tworzenia i utrzymywania rynków zbytu; reklama, z założenia i jawnie subiektywna, posługuje się środkami wizualnymi (wydawnictwa, ogłoszenia prasowe, plakaty, filmy, telewizja, neony, a także opakowania, wystawy itp.) oraz audioakustycznymi (radio, uliczne gigantofony, informacja telefoniczna itp.); w krajach o rozwiniętej gospodarce reklama jest zjawiskiem powszechnym, wydatki na nią stanowią znaczny odsetek nakładów przedsiębiorcy; reklamą zajmują się najczęściej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa – agencje reklamowe; częstym zjawiskiem jest kryptoreklama. [Zob. T. Skoczek, Ekonomika mediów, [w:] E. Chudziński (red.), Słownik wiedzy o mediach, Warszawa, Bielsko-Biała 2007, s. 427.]

Z kolei Andrzej Karpowicz definiuje reklamę, jako wszelką płatną formę przedstawiania i polecania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę. Stanowi, więc zespół czynności i środków stosowanych w celu zainteresowania określonymi towarami lub usługami i zachęcenia do ich zakupu, a także w celu zwrócenia uwagi na danego producenta lub placówkę handlową. Posługuje się społecznie akceptowanym kodem komunikacyjnym (nawiązania, alegorie, przenośnie, skojarzenia itp.). Funkcjonuje, jako jawnie subiektywny środek przekazu, tzn. programowo przekazuje nie ogólne informacje, np. o produkcie, ale subiektywnie dobrane, określające jego wybrane cechy. Reklama spełnia funkcje: prezentacji, kształtowania popytu, tworzenia i utrzymywania rynków zbytu. Eksponuje głównie te cechy reklamowanego produktu, które wyróżniają go od innych. W krajach o rozwiniętej gospodarce reklama jest zjawiskiem powszechnym. Udział wydatków na reklamę wliczony w ceny dóbr waha się od 1 do 50% wartości sprzedaży[1] [2] [3].

Marian Golka tak definiuje reklamę: reklamą jest każdy płatny sposób nieosobistego prezentowania i popierania zakupu towarów (usług, idei) przy pomocy określonych środków, w określonych ramach prawnych i w określonych warunkach, wraz z podawaniem informacji o samych towarach, ich zaletach, ewentualnie cenie, miejscach i możliwościach realizacji zakupu25. Celem reklamy jest zaprezentowanie w najlepszym świetle prezentowanego produktu, czy usługi, tak aby sprzedaż przyniosła zyski.

Inną formą reklamy jest reklama społeczna (o której mowa dalej będzie RS). Według Dominiki Maison i Norberta Maliszewskiego jest komunikatem perswazyjnym, gdyż podobnie jak reklama komercyjna, służy nie tylko informowaniu, ale również zmianie postawy i zachowania. Natomiast tym, co ją odróżnia od reklamy komercyjnej, jest jej specyficzny cel, który polega na wywołaniu nie tyle jakichkolwiek postaw i zachowań, co postaw i zachowań społecznie pożądanych. Realizowane jest to zazwyczaj na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez namawianie do prospołecznych zachowań, jak np. pomaganie potrzebującym: niepełnosprawnym, ofiarom kataklizmów, osobom chorym lub bezdomnym. Po drugie poprzez namawianie do zaniechania zachowań niepożądanych, takich jak np.: nałogowe palenie papierosów, nieostrożna jazda samochodem, przemoc w rodzinie[4].

Z definicji reklamy wynika, iż współcześnie wiedza o reklamie posługuje się dorobkiem wielu dyscyplin naukowych: psychologii, socjologii, semiotyki, nauki o marketingu, komunikowaniu masowym, nauki o języku[5]. Interdyscyplinarność reklamy przyczynia się do jej skuteczności. Zdefiniowanie reklamy jest o tyle trudne, że jest ona zjawiskiem dynamicznym, wciąż rozwijającym się, uwarunkowanym technologicznie oraz obejmuje coraz to nowe sfery działalności ludzkiej, a tym samym wchodzi w pole zainteresowań socjologii, psychologii, lingwistyki, kulturoznawstwa, etyki, estetyki, prawa czy ekonomii. To powoduje, że stworzenie jednej zamkniętej całościowo pełnej definicji zjawiska wydaje się niemożliwe, że kształt definicji zależy od przyjętej perspektywy badawczej[6]. W większości definicji pojawia się stwierdzenie, że reklama to informacje o towarze i zachęta do jego nabycia.

Celem głównym każdej reklamy jest wpływanie na poziom sprzedaży[7]. Zasadniczym celem reklamy jest, więc zainteresowanie i zachęcenie do zakupu określonych towarów i usług, zwrócenie uwagi na danego producenta lub placówkę handlową. Pierwotnie reklama pełniła funkcje jedynie informacyjne, obecnie spełnia funkcje prezentacji, kształtowania popytu, tworzenia i utrzymywania rynków zbytu[8].

Reklamy, do których przyzwyczailiśmy się w życiu codziennym są rezultatem długiego i złożonego procesu planowania. Celem owych reklam jest wywiązanie się z wcześniej założonych celów marketingowych. Może to być wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu, zwiększenie wpływów ze sprzedaży danego towaru czy na przykład zwiększenie świadomości marki u potencjalnych nabywców[9].

Celem perswazyjnym, a zarazem prymarnym samego komunikatu jest zachęcenie odbiorcy do działania, wzbudzenia i utrzymanie w nim przekonania, że wybór, jakiego dokonuje, da mu pełną satysfakcję, oraz zasugerowanie mu uzasadnienia dla już dokonanego wyboru[10]. W miarę rozwoju praktyki reklamowej i rozwoju badań nad reklamą zmieniały się, a właściwie rozbudowywały, formuły mnemotechniczne określające etapy działania przekazu reklamowego[11].

 1. SLB (stay, look, buy):

S – Przyciągnięcie uwagi.

L – Wzbudzenie zainteresowania.

B – Skłonienie do działania.

 1. AIDA (attention, interest, desrie, action):

A – Przyciągnięcie uwagi.

I – Wzbudzenie zainteresowania.

D – Wywołanie potrzeby posiadania.

A – Skłonienie do działania.

 1. AIDCAS (attention, interest, desire, conviction, action, satisfaction):

A – Przyciągnięcie uwagi.

D – Wzbudzenie zainteresowania.

I – Wywołanie potrzeby posiadania.

C – Przekonanie o konieczności posiadania.

A – Skłonienie do działania.

S – Wywołanie zadowolenia z zakupu.

 1. DIPADA (definition, identification, proof, acceptance, desire, action):

D – Zdefiniowanie potrzeby.

I – Określenie możliwości jej zaspokojenia.

P – Próba wybranych rozwiązań (towarów).

A – Zaakceptowanie wyboru.

D – Wywołanie potrzeby posiadania.

A – Skłonienie do działania[12].

Według tego modelu reklama jest tylko etapem wstępnym, ma przyciągnąć uwagę i zainteresować klienta. Kolejne zadania przejmuje sprzedawca. Powinien on przekonać klienta o korzyściach z nabycia towaru. Te działania wykorzystują zainteresowanie, jakie wzbudziła reklama produktu w początkowej fazie. Większość reklam stara się tworzyć lub utrzymywać preferencje konsumentów wobec marki. Pierwszy krok to doprowadzić do tego, by marka zaistniała w świadomości potencjalnych klientów. Świadomość marki można tworzyć na różne sposoby, od sprzedawców bezpośrednich, poprzez prezentacje firmowe, po promocję, aczkolwiek w przypadku wielu marek reklama pozostaje najmniej kosztownym i najbardziej dogodnym narzędziem tworzenia świadomości[13].

Jak zauważa Piotr Lewiński, reklama jest aktem komunikacji. Każdy akt komunikacji angażuje, co najmniej dwóch uczestników – nadawcę i odbiorcę, pomiędzy którymi następuje przekaz informacji[14].

Schemat aktu komunikacji ujawnia trzy podstawowe cele przekazu reklamowego. Są to[15]:

 1. cel perlokucyjny wywołujący pożądane działanie odbiorcy,
 2. cel perswazyjny, jako prymarny cel każdego komunikatu, mający zachęcić odbiorcę do działania poprzez przekonanie go, że odniesie w ten sposób pełną satysfakcję,
 3. cel informacyjny, czyli przekazujący podstawowe informacje o produkcie, jego cenie, usłudze itd.

W praktyce nie sposób wytyczyć granic między informacją i perswazją, gdyż dobór przekazywanych informacji jest zawsze podporządkowany celom perswazyjnym.

Jakie funkcje ma do spełnienia komunikat reklamowy? Agnieszka Dejnaka wyróżnia trzy funkcje: informacyjną, nakłaniającą i przypominającą. Funkcja informacyjna pozwala na informowanie konsumentów o wprowadzonym na rynku towarze, jego przeznaczeniu i głównych celach oraz wyróżnia daną ofertę spośród konkurencyjnych. Funkcja nakłaniająca polega na przekonaniu konsumentów, że produkt danej marki najlepiej zaspakaja ich potrzeby, oraz nakłanianiu ich do dokonania zakupu. Funkcja przypominająca „zatrzymuje” przy danym wyrobie pożądaną liczbę konsumentów, utrwala w nich przekonanie o wyższości danej oferty nad konkurencyjnym, kreując w ten sposób lojalność względem marki

Dodatkowo możemy wyróżnić rodzaje reklamy ze względu na media, do których zaliczamy: reklamę zewnętrzną, Direct mail, reklamę radiową, reklamę prasową, reklamę kinową, reklamę telewizyjną i reklamę internetową, które zostaną omówione poniżej.

[2]   Zob. A. Karpowicz, Jak reklamować się zgodnie z prawem, Warszawa 1997, s. 12.

[3]   M. Golka, Świat reklamy, Warszawa 1994, s. 13.

[4]   Zob. D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 9.

[5]   Zob. P. Kosowski, Dziecko i reklama telewizyjna, Warszawa 1999, s. 79.

[6]   Zob. E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003, s. 13.

[7] Zob. J. Kall, Reklama, Warszawa 1998, s. 68.

[8] Zob. M. Bluszcz, Symbolika stosowana w reklamach, Warszawa 2008, s. 16.

[9]   Zob. Tamże, s. 16.

[10]  Zob. P. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999, s. 26.

[11]  Zob. J. Bralczyk, Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie, Gdańsk 2004, s. 12.

[12]  Zob. P. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999, s. 26.

[13]  Zob. J. T. Russell, W. R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Warszawa 2000. s. 27.

[14]  P. Lewiński, tamże, s. 24.

[15]  Por. Tamże, s. 25 – 27.

Społeczne kampanie reklamowe o tematyce zdrowie i profilaktyka zdrowia cz.2

W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie do odpowiedzialnego stylu życia oraz podniesienie świadomości społecznej na temat zdrowia, a także profilaktyki oraz zachowań prozdrowotnych. Jak również przeciwdziałania uzależnieniom. W większości reklam hasło umiejscowione było na pierwszym planie, przy zastosowaniu reguły równowagi.

W większości reklam dominował kolor biały, czarny, niebieski oraz czerwony hasła reklamowego. Kolor biały dawał złudzenie światła, objętości. Kolor czarny symbolizuje smutek i przykre doświadczenia życiowe, np. w kampanii „Zrób test. Sprawdź”, ponieważ na ryzyko zarażenia wirusem HIV narażony jest każdy Kampania miała na celu uświadomienie ludziom problemu częstych przypadków zakażenia wirusem HIV i potrzeby wykonywania badań.

Czcionka była najczęściej pogrubiona lub występowały litery drukowane, co może świadczyć o przyciągnięciu wzroku do hasła reklamowego. Tekst zajmował połowę ekranu. Przekaz kierowany był bezpośrednio do widza, co może oznaczać większą identyfikację widza z postaciami występującymi w reklamie. Występujący aktorzy kierowali swoje zdania w trybie oznajmującym oraz rozkazującym. Najczęściej były to zdania złożone, w których była zawarta duża ilość informacji dotyczących zdrowia. W pięciu na dziewięć kampanii pojawiła się dynamiczna muzyka stworzona na potrzeby reklamy. W tych kampaniach występowała przyśpieszona komunikacja słowna. W powyższych reklamach dominowała kolorystyka szara, biała oraz czarna, lecz również pojawiały się kolory niebieski oraz czerwony.

Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, chociaż pojawiły się również reklamy w których wystąpiły osoby znane np. „Pij mleko! będziesz Wielki”, w której wystąpiła Agnieszka Radwańska. Jak i postaci animowane na przykład w kampanii „Zrób test na HIV”. Wiek uczestników reklamy to osoby dorosłe. Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Dominował w nich przekaz zarówno niewerbalny (5) jak i werbalny (4), a kompozycją dominującą było szokujące zestawienie przedmiotów, osób lub sytuacji oraz jaskrawy kolor. Na przykład spot pt. „Nie wiąż się z papierosem” był historią młodej kobiety, która wzięła ślub z papierosem, jednak żadna z kobiet nie chciałaby umierać z powodu palenia. Z zastosowanych technik dominującą była sugestia nakazowa, oraz irradiacji a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia socjologiczne – technika najsilniejszego bodźca oraz reklama towarzysząca. Głównie można zauważyć oddziaływanie na pozytywne emocje przede wszystkim radość, szczęście i nostalgię.

Społeczne kampanie reklamowe o tematyce zdrowie i profilaktyka zdrowia

Tabela 7. Reklamy o tematyce – zdrowie i profilaktyka zdrowia

Tematyka Nazwa

kampanii

Hasło reklamowe Czas

trwania

kampanii

Czas

trwania

reklamy

(minuty)

Zdrowie                i

profilaktyka

zdrowia

Zrób              test.

Sprawdź

Zrób test. Sprawdź 11.05.11- 0.31
Na co mi to Narkotyki? Na co mi to! 20.06.11­

15.12.11

0.30
Pij             mleko!

Będziesz wielki!

Wyzwania są w Tobie. Walcz         o         swoje

marzenia

04.07.11­

31.07.11

0.29
Zrób test na HIV Zrób test na HIV 01.07.11­

01.12.12

0.29
Pozory mylą Reaguj                      gdy

niepełnoletni     kupuje

alkohol

18.07.11­

12.08.11

0.29
Mam haka na raka Nie każdy związek przetrwa próbę czasu. Nie wiąż się z papierosem 28.07.11­

31.12.11

0.29
Chłoniak       to

diagnoza,      nie

wyrok

Chłoniak to diagnoza, nie wyrok 15.09.11­

21.09.11

0.29
Teraz pstrąg A jeśli ryba, to pstrąg; Pyszny cud z czystych wód 20.09.11- 0.10
Siła odruchu Wyrwij się kanapowym nawykom! Znajdź dla sportu 30 minut 3 razy w tygodniu. Poczuj jak wyciąga siła odruchu! 01.10.11­

30.11.11

0.29,

0.30

Źródło: Badania własne (luty 2012)

W 2011 roku pojawiło się dziewięć kampanii społecznych o tematyce zdrowie i profilaktyka zdrowia. Pierwsza z nich pojawiła się 11 maja, natomiast ostatnia ukazała się 1 października. Głównym założeniem tych reklam jest wczesna profilaktyka i dbanie o zdrowie. Profilaktyka zdrowotna odnosi się do wszelkich działań mających na celu utrzymanie zdrowia, zapobieganie chorobom oraz jak najwcześniejsze wykrycie ich i wyleczenie. Utrzymanie zdrowia odnosi się do dwóch podstawowych aspektów – natury fizycznej oraz psychicznej. Średni czas emisji reklamy to 27 sekund. Głównymi nadawcami powyższych reklam były: Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krajowe Centrum ds. AIDS, Polska Unia Onkologii, Ministerstwo Sporu i Turystyki. Przykładem kampanii – zdrowie i profilaktyka zdrowia jest „Narkotyki? Na co mi to!”.

Ilustracja 4. Kampania społeczna „Narkotyki? Na co mi to!”

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych – Wstęp

Wstęp pracy magisterskiej

Praca składa się z niniejszego wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia. W rozdziale I zostanie przeprowadzony przegląd literatury przedmiotu odnoszący się do historii reklamy, zostaną wyjaśnione w nim takie pojęcia jak reklama i reklama społeczna. W tym rozdziale zostaną opisane rodzaje reklamy. Na końcu tego podrozdziału zostaną przedstawione istotne akty prawne, które określają zasady tworzenia i emisji reklam. W podrozdziale drugim zostanie zaprezentowane znaczenie reklamy społecznej, techniki oddziaływań, narzędzia kampanii społecznej oraz podstawowe cele i funkcje reklamy społecznej. Zostaną opisane różnice między reklamą komercyjna, a reklamą społeczną. Mówiąc o reklamie społecznej nie sposób jest nie wspomnieć o mechanizmach działania kampanii społecznych, które szczegółowo zostaną omówione w podrozdziale trzecim, niniejszego rozdziału.

Kolejny rozdział poświęcony zostanie metodologii badań własnych. Zarysowany zostanie przedmiot i cel badań, pytania i hipotezy badawcze, jak i metody, techniki i narzędzia badawcze. Główny problemem badawczy pracy to: Jaką rolę odgrywa reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznej? Po ustaleniu rodzaju zjawiska w rozwiązaniu problemu postawionego w pracy została wybrana metoda analizy treści. Techniką badań pedagogicznych, którą się posłużono była analiza dokumentów, ponieważ dzięki tej technice można w pełni poznać rolę reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej. W poznaniu odpowiedzi na postawione problemy badawcze zostały skonstruowane dyspozycje do wywiadu z pracownikami agencji reklamowych tworzących reklamy społeczne. Dotyczyły one skuteczności, projektowania a także przygotowywania reklam społecznych. Drugim narzędziem, którym się posłużono był arkusz obserwacji, którym zostały zebrane dane dotyczące reklam społecznych emitowanych przez telewizję w 2011 roku. A przede wszystkim dominujących form przekazu, najczęściej poruszanych tematów oraz wykorzystanych technik oddziaływania. Próba zebrania i przeanalizowania danych dotyczących reklam społecznych emitowanych przez telewizję w 2011 roku zostanie podjęta w rozdziale III. Na końcu pracy, w załącznikach znalazły się arkusz analizy reklam społecznych, a także dyspozycje do wywiadu.

W pisaniu niniejszej pracy najbardziej pomocne okazały się książki pod redakcją Dominiki Maison i Piotra Wasilewskiego Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, oraz Koń trojański w reklamie społecznej Norberta Maliszewskiego. Literatury dotyczącej stricte reklamy społecznej jest niewiele. Większość pozycji dotyczy reklamy komercyjnej. W związku z tym mam nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do lepszego poznania tematu reklamy społecznej.

Społeczne kampanie reklamowe o tematyce bezpieczeństwo ruchu drogowego cz.2

Głównymi przyczynami wypadków drogowych w Polsce, niezmiennie od wielu lat, są niebezpieczne zachowania uczestników ruchu, jak: nietrzeźwość, niestosowanie urządzeń zabezpieczających, nadmierna prędkość jazdy, agresja na drodze i brak poszanowania praw innych uczestników ruchu.

W analizowanych reklamach głównym celem było nakłanianie kierowców do świadomego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz respektowanie prawa i szanowanie prawa innych uczestników tego ruchu. A także przypominanie o konsekwencjach związanych z jego nieprzestrzeganiem.

W większości reklam hasło umiejscowione było na pierwszym planie, przy zastosowaniu reguły równowagi oraz reguły ruchu. W sześciu reklamach dominował kolor żółty, a w pięciu biały hasła reklamowego. Kolor żółty świadczyć o chęci przyciągnięcia uwagi, wyzwala chęć działania. Z kolei kolor biały daje złudzenie światła. Rozjaśnia barwy sąsiadujące.

Czcionka była najczęściej pogrubiona lub występowały litery drukowane. Tekst zajmował mniej niż połowę ekranu. Przekaz kierowany był bezpośrednio do widza, co może oznaczać większą identyfikację widza z postaciami występującymi w reklamie. Występujący aktorzy kierowali swoje zdania w trybie rozkazującym oraz oznajmującym. Najczęściej były to zdania złożone, w których była zawarta duża ilość informacji dotyczących bezpieczeństwa na drodze. W siedmiu z jedenastu kampanii nie wystąpiła muzyka w reklamie, co może świadczyć o większym zwróceniu uwagi widza na treść, niż na formę przekazu. W tych kampaniach występowała przyśpieszona komunikacja słowna, mająca na celu przekazanie jak najwięcej informacji dotyczących danego problemu.

W powyższych reklamach dominowała kolorystyka szara, biała oraz czarna, które kojarzą się ze smutnymi doświadczeniami. Kolor czarny często wykorzystuje się w reklamach, aby zwiększyć pomoc charytatywną. Oprócz tych kolorów również pojawiały się kolory czerwony i żółty, które były kontrastem, bardziej widocznym elementem. Czerwony jest kolorem pobudzającym do działania.

Aktorami występującymi byli zazwyczaj zwyczajni ludzie, chociaż pojawiły się również reklamy w których wystąpili eksperci np. ratownik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, lekarz Zakładu Medycyny Sądowej, a także osoby znane – kierowcy rajdowi – Krzysztof Hałowczyc, Jacek Czachor. Wiek uczestników reklamy był zróżnicowany. Zarówno występowały w nich dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe i starsze. Grupą docelową były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Adresatami były osoby dorosłe posiadające prawo jazdy. Dominował w nich przekaz niewerbalny, a kompozycją dominującą było szokujące zestawienie przedmiotów, osób lub sytuacji.

Na przykład jak w kampanii „Drogi zaufania”, w której lekarz medycyny sądowej przeprowadza sekcję zwłok. Z zastosowanych technik dominującą była sugestia nakazowa, a techniką usprawniającą przekaz i zalecenia socjologiczne – technika najsilniejszego bodźca. Głównie można zauważyć oddziaływanie na negatywne emocje przede wszystkim lęk.

Celem kampanii była zmiana nastawiania kierowców do szybkiej jazdy – zwłaszcza samochodem, oraz skłonienie widza do refleksji. Efektem ostatecznym kampanii miało być zmniejszenie liczby wypadków drogowych oraz wzajemny szacunek i życzliwość na drodze.

Społeczne kampanie reklamowe o tematyce bezpieczeństwo ruchu drogowego

Tabela 5. Reklamy o tematyce – bezpieczeństwo ruchu drogowego

Tematyka Nazwa kampanii Hasło reklamowe Czas

trwania

kampanii

Czas

trwania

reklamy

(minuty)

Bezpieczeństwo

ruchu

drogowego

Piłeś? Nie jedź! Piłeś? Nie jedź! 12.04.11­

30.05.11

0.30
Prędkość zabija włącz myślenie Kręci cię ostra jazda? Na drodze prędkość zabija. Czasami ścigasz się z czasem? Na drodze prędkość zabija.

Nie zasuwam. Prędkość zabija

08.06.11­

30.08.11

0.39
Weekend      Bez

Ofiar. Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa

Sprawdź czy musisz zostać w domu. Weekend bez ofiar.pl Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa 06.06.11­

26.06.11

0.29
Zapnij         pasy.

Włącz myślenie

Siła uderzenia pasażera to nawet 3 tony. Włącz myślenie 20.0611­

15.07.11

0.30, 0.29
Nie jedź na kacu. Włącz myślenie Twój          kac         może

kosztować czyjeś życie

21.06.11­

31.08.11

0.30
Niech           żyją

motocykliści

Niech żyje patrzenie w lusterka,     niech żyją

motocykliści

28.06.11- 0.29
Klub Pancernika klika w fotelikach Zawodnik pierwszej klasy zawsze ma zapięte pasy 15.08.11­

31.10.11

0.30
Drogi zaufania Złe nawyki dobrych kierowców; Raz się uda, drugi raz się uda, ale życie        nie       polega

wyłącznie na sytuacjach w których ma się szczęście

25.08.11- 0.29
  Drogi zaufania Złe nawyki dobrych kierowców; Nie da się wszystkiego naprawić; Nie                     jesteśmy

wszechmocni

26.09.11- 0.29
Drogi zaufania Złe nawyki        dobrych

kierowców;        Wyrzuty

sumienia    są        dużo

większą       karą         niż

więzienie

08.11.11- 0.29
Drogi zaufania Złe nawyki dobrych kierowców 13.12.11­

26.12.11

0.29
Źródło: Badania własne (luty 2012)

W 2011 roku pojawiło się jedenaście kampanii o tematyce bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pierwsza z nich pojawiła się 12 kwietnia, natomiast ostatnia ukazała się 13 grudnia. Kampanie te pojawiały się w okresach zmorzonego ruchu drogowego to jest: przed świętami, długimi weekendami oraz w okresie wakacyjnym. Wówczas na polskich drogach ginie najwięcej osób. Wypadki drogowe najczęściej dotykają ludzi w młodym i średnim wieku – w 67 % wszystkich wypadków biorą udział osoby poniżej 45 roku życia, natomiast co piąty Polak za kierownicą nie zapina pasów, a co dziesiąty wypadek spowodowany jest przez pijanego kierowcę[1].

Średni czas emisji reklamy to 30 sekund. Głównymi nadawcami powyższych reklam były: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przykładem kampanii – bezpieczeństwo ruchu drogowego jest „Na drodze prędkość zabija”.

Ilustracja 2. Kampania społeczna „Na drodze prędkość zabija”

Opis procedury badawczej – kampanie społeczne

Badania przeprowadzono w lutym 2012 roku za pomocą arkusza obserwacji, a także kwestionariusza wywiadu. Badania zostały przeprowadzone na wszystkich reklamach społecznych, które zostały wyemitowane 2011 roku. Głównym celem badań było poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej. Badania miały pokazać jakie znaczenie mają mechanizmy stosowane w przekazie reklamowym, a także przybliżyć wiedzę dotyczącą ważnych problemów społecznych, która może być wykorzystywana w profilaktyce i edukacji. Do tego celu zostały wybrane reklamy społeczne emitowane przez telewizję na przestrzeni całego 2011 roku. Celem było poznanie okoliczności pojawiania się kampanii społecznych, a także poznanie problemów, które są poruszane. Ze względu na dostępność i brak ograniczeń, analiza reklam została przeprowadzona za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Fabrykę Komunikacji Społecznej, poświęconej kampaniom społecznym. Jest to jedyna strona, na której dostępne są wszystkie ukazujące się reklamy społeczne.

Przed rozpoczęciem badań zostały przeprowadzone badania pilotażowe. Analiza jednej reklamy trwała około 15 minut, podczas której zostały zebrane wszystkie istotne dane. Dla uzupełnienia informacji zostały przeprowadzone cztery wywiady z pracownikami agencji tworzących reklamy społeczne. Przed rozpoczęciem badań zostały wysłane e-maile do wszystkich agencji, których reklamy ukazały się w 2011 roku. W e-mailach wysłanych w październiku 2011 roku zwrócono się z zapytaniem: czy istnieje możliwość zadania kilku pytań odnośnie tworzenia reklam społecznych. Z czego odpowiedzi udzieliły tylko cztery agencje reklamowe: Fabryka Komunikacji Społecznej, Brand New Heaven, Marketing & Communications Consultants, Albert Lumberjacker. Następnie w lutym zostały wysłane pocztą elektroniczną wywiady, ponieważ respondenci, ze względu na natłok pracy, zgodzili się na udzielenie odpowiedzi tylko drogą e-mailową. Do tych agencji została wysłana lista pytań i na wyznaczony termin zostały odesłane odpowiedzi.

W wywiadzie udział wzięli pracownicy 4 agencji reklamowych: Fabryka Komunikacji Społecznej, Brand New Heaven, Marketing & Communications Consultants, Albert Lumberjacker.

Aleksandra P. pracująca w agencji reklamowej Fabryka Komunikacji Społecznej, (o której mowa dalej będzie FKS), na stanowisku sekretarza redakcji portalu kampaniespoleczne.pl, wydawanego przez Fabrykę Komunikacji Społecznej. Staż pracy w agencji reklamowej to 2 lata. Staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych również 2 lata. Wykształcenie – wyższe. Fabryka Komunikacji Społecznej powstała w 2001 roku i z założenia zajmuje się reklamami społecznymi.

Mariusz R. pracujący w agencji reklamowej Brand New Heaven, (o której mowa dalej będzie BNH), na stanowisku dyrektora kreatywnego i artystycznego. Staż pracy w agencji reklamowej – kilkanaście lat, a staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych – „nie da się tego określić, ponieważ Agencja robi nie tylko takie reklamy”. Wykształcenie – wyższe. Agencja sporadycznie zajmujemy się reklamami społecznymi.

Elżbieta R. pracująca w agencji reklamowej Marketing & Communications Consultants (agencja PR), (o której mowa dalej będzie MCC), na stanowisku partnera. Staż pracy w agencji reklamowej to 16 lat, a staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych: 12 lat. Wykształcenie – wyższe. Agencja tworzy reklamy społeczne od 9 lat, przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, sprzedaży alkoholu nieletnim, profilaktyki badań wśród dzieci, pierwszej pomoc w przypadku zakrztuszeń u dzieci.

Ewa Duda-Maciejewska pracująca w agencji reklamowej – Albert Lumberjacker, na stanowisku współzałożyciela. Staż pracy w agencji reklamowej to ponad 10 lat, jak również staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych: ponad 10 lat. Wykształcenie – wyższe, MA Sociology & Culture Lancaser University, UK. Albert Lumberjacker tworzeniem reklam społecznych zajmuje się od początku istnienia agencji, to kształcące i wzbogacające doświadczenie.

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych

Wiele osób zapewne zadaje sobie pytania: Czym jest reklama społeczna? Czym się różni od reklamy komercyjnej? A także pojawia się wiele pytań związanych z tym tematem, które zostaną omówione w niniejszej pracy.

Reklama społeczna to swoisty rodzaj reklamy, wobec której trudno pozostać obojętnym. Dwie główne przesłanki stojące za reklamą społeczną to przekonanie, że można wpływać na postawy moralne tak samo jak na każde inne oraz że najłatwiej tego dokonać odwołując się do emocji. Reklama społeczna określana jest jako proces komunikacji perswazyjnej, którego głównym celem jest wywołanie społecznie pożądanych postaw lub zachowana Ludzie zazwyczaj nie lubią reklam komercyjnych, kojarzą im się one z naciąganiem i kłamstwem, a wiadomo, że nikt z nas nie lubi być nabijanym w przysłowiową butelkę. Co za tym idzie, nadawca takich reklam postrzegany jest jako nastawiony na zysk kłamca. Znacznie lepiej wygląda to w przypadku reklam społecznych, gdzie nadawcy przypisywane są zazwyczaj jak najlepsze intencje. Reklama społeczna ma za zadanie zmieniać postawy, ma doprowadzić do podjęcia świadomych, pożądanych działań, a nie manipulować ludzkimi wyborami, jak czyni to reklama komercyjna.[1]

Niniejszy temat został wybrany, ponieważ reklama społeczna jest dość nowym zagadnieniem w Polsce. Reklama społeczna jest szczególnie istotna, ponieważ dotyczy ważnych dla społeczeństwa kwestii. Często porusza tematy, o których się nie mówi. Przedstawiają problem, przekazują wiedzę i mówią, jak można pomóc, co należy zrobić. A co najważniejsze, uświadamiają, że nie jesteśmy sami. Reklamy społeczne mogą okazać się również pomocnym narzędziem dla pedagogów w działaniach profilaktycznych. Informacje, które przekazują, często zaprezentowane są w sposób humorystyczny oraz przystępny dla młodych ludzi.

Niniejsza praca w całości poświęcona jest fenomenowi reklamy społecznej jako zjawiska medialnego oraz idącej za tym rosnącej liczby reklam społecznych. Ma ona również na celu podkreślenie możliwości reklam społecznych jako narzędzia budowania i utrwalania pożądanych zachowań społecznych. Praca koncentruję się głównie na opisie i analizie reklam społecznych. Wskazuję też tematy, które nie są wcale lub są poruszane w stopniu marginalnym. Przedstawione zostają zagadnienia, które mogą być istotne dla prowadzenia kampanii społecznych.

Następnie zostanie przedstawiony cel pracy. Celem teoretycznym opracowania pracy było lepsze poznanie historii reklamy oraz poznanie znaczenia reklamy społecznej, jak również jej mechanizmów działania. Z kolei celem praktycznym pracy było poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej. Sprawdzenie, czy przynosi ona pożądany efekt, czy wydawane na nią pieniądze wyrzucane nie są w „błoto”?

[1] D. Maison, N. Maliszewski, Co to jest reklama społeczna, [w:] D. Maison, P. Wasilewski (red.), Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, Kraków 2002, s. 9.

Techniki oddziaływania wykorzystane w analizowanych reklamach społecznych

Analiza powyższego problemów badawczego dokonana została na postawie przeprowadzonej analizy reklam społecznych oraz wywiadów z pracownikami reklam społecznych.

Każda reklama zanim powstanie musi przejść pewien proces projektowania, na który składa się stworzenie odpowiedniego hasła, przekaz, grafika, zastosowanie odpowiednich technik oddziaływań. Jeden z ekspertów o procesie projektowania mówi, że:

– powinien przebiegać następująco: należy wpierw zdefiniować problem społeczny, z którym chcemy się zmierzyć i określić, jakiego charakteru zmianę postaw chcemy wywołać. Następnie określamy grupę docelową i zastanawiamy się, jakich argumentów użyć, by ją przekonać; potem planujemy działania od strony strategicznej i kreatywnej (część kreatywna jest szczególnie ważna jeśli elementem kampanii jest reklama społeczna). Ważne, by przy wszystkich etapach tworzenia opierać się na potwierdzonych danych – czyli wynikach badań społecznych – by mieć cały czas odniesienie do rzeczywistości. W miarę możliwości warto przed rozpoczęciem prac przeprowadzić badania specjalnie na potrzeby kampan//(FKS).

Proces projektowania reklam społecznych przebiega podobnie jak w przypadku reklam komercyjnych. Projektowanie rozpoczyna się od zdefiniowania problemu społecznego, którego ma dotyczyć RS. Następnie należy określić grupę docelową, do której ma być skierowana. Dalszy etap dotyczy działań strategii.